Trivsel er vigtigt

I Aalborg Kommune mener vi, at børns trivsel er en forudsætning for udvikling og læring. Derfor er trivsel et højt prioriteret indsatsområde.

Forskning (blandt andet SFI) har vist, at børn der trives dårligt fysisk, psykisk eller socialt har markant større sandsynlighed for risikoadfærd end velfungerende børn. Der er altså god grund til at tage trivselsproblemer alvorligt og handle på et tidligt tidspunkt for at forhindre, at børnene bevæger sig ud i yderligere problemer.

Børns trivsel er et af de overordnede mål i Folkeskolereformen og Børn og Unges vision for folkeskolen. Skoler og institutioner har en vigtig opgave i at arbejde med børnenes trivsel.

Håndbogen på Tværs kan rekvireres her

Fra forskningen ved vi blandt andet, at en række forhold har betydning for trivslen, herunder at:

 • Der arbejdes på et sikkert og trygt læringsmiljø
 • Der er gode relationer mellem lærere/pædagoger og elever
 • Forældrene støtter op om eget barn og klassens fællesskab
 • Der tilbydes hjælp til de børn med den største risiko eller dem som allerede viser tegn på sociale, følelses- eller adfærdsmæssige problemer
 • Der samarbejdes tværfagligt i forhold til de børn, som viser tegn på psykisk mistrivsel

Der er i Aalborg Kommune igangsat en række handlinger for at fremme børns trivsel.

Trivselspersonen

Alle skoler skal have en trivselsperson. Trivselspersonen varetager i samarbejde med skolens øvrige medarbejdere en forebyggende og foregribende social indsats på og i tilknytning til skolen. Trivselspersonen har mange forskellige opgaver, eksempelvis elevsamtaler, kontakt til forældre, forebyggende klassearbejde.

Eksempler på trivselspersonens opgaver

 • Opfølgning på elever med højt fravær
 • Klassearbejde
 • Samtaler med elever
 • Forældrerådgivning og deltagelse i forældrearrangementer
 • Stille unge-grupper
 • Den gode klasse, legekammerater, holddannelser, sociale aktiviteter, sprogbrug
 • Sorgarbejde og skilsmissegrupper
 • Hente elever på bopælen ved højt elevfravær
 • Klassekonferencer - gennemgang af alle klasser - hvordan fungerer klassen som helhed, hvilke fokuselever og hvilke opgaver har trivselspersonen derfor i den kommende periode
 • Arbejde med sociale relationer og social træning
 • Opfølgning på undervisningsmiljøvurdering
 • Trivselshøring
 • Elevernes brug af sociale medier
 • Formidler kontakter til eksterne samarbejdspartnere
 • Indskrivningssamtaler - samtaler mellem trivselspersoner på afgivende og modtagende skoler med fokus på trivselsbehovet hos eleven der flytter

Trivselsforum

Alle skoler har desuden et Trivselsforum. Formålet med Trivselsforum er at koordinere indsatsen for elevernes trivsel.

Trivselsforum skal dels yde en generel indsats over for børn og forældre i forhold til f.eks. sundhedsfremme, alkohol og misbrug, og dels spore tegn på mistrivsel, så der kan iværksættes en tidlig og koordineret indsats i samarbejde med eleven og elevens forældre. Trivselsforum skal samarbejde om en særlig indsats over for børn og unge, der er alvorligt truede på grund af stort fravær, misbrug, begyndende kriminalitet mv.

Trivselsforum har følgende faste repræsentanter:

 • skoleledelsesrepræsentant
 • skolens trivselsperson
 • den faste PPR-medarbejder
 • skolesundhedsplejersken
 • den faste rådgiver fra Familiegruppen
 • SSP-læreren (hvis der ikke er sammenfald mellem SSP og trivselsperson).
 • Der kan altid indkaldes ad-hoc repræsentanter.
 • Forældre og elever inddrages/indkaldes, hvis eleven drøftes i Trivselsforum.

Trivselsforum kan drøfte børn med konkrete psykiske og sociale vanskeligheder. Drøftelserne kan omfatte gensidig rådgivning, forslag til undersøgelser i forhold til barn/familie, opgave- og ansvarsfordeling samt aftale om tilbagemelding til forældrene om de førte drøftelser i det omfang, forældrene ikke har deltaget i disse. Drøftelserne munder ud i en konkret plan for ansvarsfordeling og handling, og det aftales, hvordan forældrene skal inddrages i det videre forløb. Der indhentes altid samtykke fra forældrene til drøftelse af barnet, hvis de ikke deltager på Trivselsforummødet.

Del indhold